X

Vybrané reference

 • Provozní areál společnosti Finská sauna - Moravany u Brna | 54 mil. Kč | DSP, SP získáno za 4 měsíce

  Projekt provozního areálu navazuje na již schválenou část dokumentace pro územní řízení.  Úkolem pro projektanta bylo zpracovat dokumentaci pro stavební povolení a následně stavební povolení získat, a to v co nejkratším čase. Navzdory počátečním potížím s geologickým podložím a nestandardním návrhem vsaků pro dešťovou vodu v místě stavby byl projekt dokončen v předpokládaném termínu ke spokojenosti investora.

 • Výzkumně vývojový areál průmyslové automatizace - Želešice | 90 mil. Kč | DUR, DSP

  Cílem projektu je výstavba areálu pro výrobu prototypů robotických zařízení usnadňujících práci v různých průmyslových odvětvích. Konkrétně se jedná o výstavbu dvou objektů– administrativní budovy s výrobou a skladovací haly. Rozličná fasáda na hlavním objektu opticky rozděluje administrativní část objektu oproti výrobní části. Dále jsou v rámci areálu jsou navrženy zpevněné plochy pro provoz a parkování zaměstnanců a zákazníků a jsou vyřešeny složité odtokové poměry místa. V rámci územního řízení se projektant úspěšně vypořádal s nezvykle rozsáhlými obstrukcemi ze strany obce.

 • Zahradnické centrum ADAM - Želešice | 30 mil. Kč | DUR, DSP

  Cílem projektu byla výstavba nového zahradnictví s reprezentativním vzhledem, moderním zázemím pro zaměstnance při vynaložení rozumných nákladů na realizaci. V rámci tohoto projektu proběhla demolice původních objektů na pozemku, následně byla navržena dvoupodlažní administrativní budova s připojeným skladem. Objekty splňují požadavky na ekonomické provozní nároky a normy, a to především v oblasti energetické náročnosti. Projekt také zahrnoval vytvoření potřebných inženýrských zařízení, jako jsou veškeré přípojky a zpevněné plochy pro plánovaný provoz. Společnost instinkt projekt, s.r.o. se postarala o kompletní dokumentaci jako generální projektant, a to včetně spolupráce s dalšími profesionály. Navíc byla provedena inženýrská činnost s cílem získaní společného územního a stavebního povolení a zajištění vyjádření od všech dotčených orgánů.

   

 • Nástavba mateřské školy - Adamov | 23 mil. Kč | DSP, DVZ, DPS, SP získáno za 3 měsíce

  Díky rostoucí poptávce po navýšení kapacity MŠ v Adamově, byla naše projekční kancelář oslovena za účelem vyhotovení projektu rozšíření školky. Po detailním průzkumu místních poměrů, stávajícího provozu a prostorových možností pozemku, bylo investorovi doporučeno jako efektivní řešení přístavba dalšího nadzemního podlaží nad stávající objekt společně s novou přístavbou centrálního schodiště a výtahu. Ten nově zajišťuje bezbariérový přístup do všech provozních pater. Stávající objekt je zasazen ve velmi svažitém terénu a bylo tedy nutné věnovat zvláštní pozornost stávajícím základovým konstrukcím a celkovým možnostem stavby s ohledem na budoucí přístavbu a nadstavbu. V rámci stávajícího objektu byly nově uzpůsobeny jednotlivé prostory tak, aby zároveň vyhovovaly všem právním předpisům a připomínkám dotčených orgánů a zároveň se dosáhlo maximální efektivity provozu. Díky těmto stavebním úpravám ve stávající části a vlivem přístavby došlo k navýšení kapacity školky o 53 míst. V rámci objektu dále nově vzniklo propojovací schodiště společné pro všechna patra, nové prostornější šatny pro zaměstnance, do té doby neexistující prostor sborovny pro učitelský sbor a dvě toalety pro využívání hendikepovanými dětmi.

 • Přestavba kasáren na výrobní areál Stavby OMO - Hranice | 60 mil. Kč | DSP, DVZ, SP získáno za 4 měsíce

  Zajímavý projekt přestavby bývalých kasáren z 1. republiky na nové administrativně výrobní prostory. Samotný areál kasáren byl již delší dobu nevyužíván, což se podepsalo na stávajícím stavu jednotlivých objektů, které již začali značně chátrat. Statická kondice některých z nich byla však uspokojivá. Po detailním průzkumu areálu a diskuzí nad vizemi investora bylo rozhodnuto o demolici stávající čtyřpodlažní budovy a k přestavbě dvou objektů bývalých stájí pro koně na administrativní objekt s prodejnou a na skladovací objekt. Mezi tyto objekty byla dále navržena nová ocelová jednolodní hala s jeřábovou dráhou. V rámci rekonstruovaných objektů došlo k přizpůsobení vnitřních dispozic pro kanceláře, zázemí pro zaměstnance, sklady, garáže, výrobní a prodejní prostory. Systém vytápění byl navržen v kombinaci teplovzdušných plynových jednotek pro halu a teplovodního otopného systému pro pobytové místnosti. V rámci administrativní části bylo řešeno nucené větrání za pomoci vzduchotechnické jednotky. Celý areál byl nově připojován na všechny dostupné inženýrské sítě a v celém areálu byly nově navrženy zpevněné plochy včetně nového sjezdu na místní komunikaci. Nakládání s dešťovými vodami ze střech a zpevněných ploch bylo navrženo pomocí zasakování na pozemku.

 • Energeticky úsporná opatření administrativní budovy EVROmat - Ústí nad Labem | 12 mil. Kč | DSP, DVZ, SP získáno za 3 měsíce

  Objekt z 60. let minulého století poznamenán několika dílčími přestavbami a rekonstrukcemi s problematickým vnitřním mikroklimatem, kdy v létě je teplo a v zimě zase zima. Takový jednoduchý byl popis stávající situace objektu investorem, při zadávání zakázky na vypracování efektivního projekčního řešení. Po osobní návštěvě dotčené stavby bylo vše zmíněné potvrzeno. Objekt byl osazen původními hliníkovými okny s nevyhovující těsností a izolace v provětrávané fasádě byla již značně degradována častým zatékáním z dešťových svodů. V rámci celého objektu byl pak instalován teplovodní otopný systém, který byl negativně ovlivněn častými zásahy různých přestaveb a rekonstrukcí, tedy nebyl správně hydraulicky vyvážen a byl bez fungujícího měření a regulace. Díky tomuto vlivu docházelo v některých částech objektu k přetápění nebo naopak nedotápění různých prostor. V rámci rekonstrukce bylo navrženo nové zateplení za pomoci provětrávané fasády pro snadnější odpaření nashromážděné vlhkosti ze zdiva vlivem zanedbané předchozí údržby a výměna všech venkovních výplní za nové, splňující normové požadavky. Dále byla navržena nová a efektivnější sestava plynových kotlů pro vytápění a přípravu TUV. Celý otopný systém pak byl optimalizován do několika samoregulovatelných úseků pro efektivnější distribuci tepla v rámci objektu.

 • Fotovoltaická elektrárna - Brno | 3 mil. Kč | DSP, DVZ, SP získáno za 2 měsíce

  Rostoucí ceny za elektrickou energii? Další pokuta za překročení odběru čtvrthodinového maxima. Nejen tyto ale i další podobné problémy v dnešní době řeší každá moderní výrobní společnost. Naštěstí v dnešní době existuje moderní a inovativní řešení v podobě fotovoltaické elektrárny, jako tomu bylo i v této zakázce. Po seznámení se s výrobním provozem investora, jeho náročností na odběr elektrické energie a ověřením možnosti připojení u správce elektrické sítě, byla našimi specialisty stanovena velikost instalovaného výkonu FVE. Po určení počtu a efektivním rozmístění panelů na střeše byla celá střešní konstrukce staticky posouzena, zda vyhoví na nové zatížení. Bylo navrženo efektivní napojení do stávajících vnitřních elektrorozvodů v objektu a vhodné umístění jednotlivých střídačů v rámci objektu dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Celý systém byl připraven pro budoucí napojení bateriového systému pro ukládání elektrické energie a optimalizaci s jejím nakládáním.

 • Přestavba skladovací haly na mycí centrum AquaTruck - Kolín | 15 mil. Kč | DSP, DVZ, SP získáno za 4 měsíce

  Lze přestavět zchátralou skladovací halu na mycí centrum pro cisterny s veškerou potřebnou technologií a administrativním zázemím? Ano, lze a v tomto případě dokonce bez kompromisů. Předmětem projektu byla stávající skladovací hala ve výrobním areálu. Požadavkem investora bylo vytvoření dvou mycích center pro vymývání automobilových cisteren a společně s tím zajištění administrativních prostor pro chod myčky. Dalšími prostory v provozu, které se museli začlenit do objektu byly prostory pro mycí technologie a prostory pro čistírnu odpadních vod. Z celé stávající haly byl odstraněn nevyhovující obvodový a střešní plášť, který byl nově navržen z PUR panelů. Bylo navrženo, že stávající nosná ocelová konstrukce haly projde celkovou údržbou a do haly bude umístěna nová vestavba dvoupodlažní administrativy, jenž obnášela zázemí pro zaměstnance a kanceláře společně s prodejním místem. Výrobní areál byl již připojen na veškeré inženýrské sítě a napojení objektu tak bylo potřeba řešit pouze v rámci areálu. V tomto případě pak byla největší výzvou projektu vlastní čistírna odpadních vod, která měla za úkol poradit si čištěním různých látek, které budou vymyty z cisteren. V rámci mycího centra pak bylo nutné počítat v prostředí s výskytem horké vodní páry, která je používána při čištění. Na tuto skutečnost musely reagovat nejen elektro rozvody a svítidla, ale i systém vzduchotechniky, který bude mít za úkol vodní páru z prostoru odvádět mimo objekt.

 • Přestavba areálu pro výrobu stavební chemie Rihacek - Opatovice (Brno-venkov) | 25 mil. Kč | DSP, DVZ, SP získáno za 3 měsíce

  Koupili jste výrobní areál a máte sen o jeho přestavbě pro Vaše potřeby? Máte ucelenou představu anebo pouze vizi?  Nevadí i s touto variantou si náš projekční tým dokázal poradit. Převedli jsme vizi našeho klienta na realitu v podobě projektu nového uceleného výrobního areálu včetně základních logistických návazností nejen ve výrobě, ale i v návaznosti na stávající objety v areálu a jeho okolí. Součástí projektu byly demolice dílčích částí stávajících objektů a jejich přestavba. Dále návrh nové ocelové skladovací haly a nové administrativní budovy se zázemím pro zaměstnance. V rámci projektu byly vytvořeny i zcela nové zpevněné plochy včetně nákladní rampy a nového sjezdu na místní dopravní komunikaci. Zpevněné plochy byly uzpůsobeny pro kamionovou dopravu a jako mezi sklady pro suroviny. V rámci zpevněných ploch bylo řešeno i nakládání s dešťovými vodami za pomoci vsaků. V rámci projektu byly rovněž zastoupeny všechny profese TZB a to zejména vnitřní zdravotně-technické instalace, ústřední vytápění a elektroinstalace včetně všech přípojek na inženýrské sítě.

 • Modernizace učeben základní školy - Mokrá-Horákov (Brno-venkov) | 1,7 mil. Kč | DPS

  Základní škola v Mokré-Horákov jde žákům moderními učebními trendy přímo naproti. Po prázdninách budou moci využívat nové vybavení tříd chemie, fyziky a počítačové učebny. Kromě interaktivních tabulí budou učebny vybaveny pracovními stoly s inovativním příslušenstvím výukových pomůcek.  Aby vše fungovalo, jak má, nejprve se musí začít od rýsovacího prkna. Naše dílčí práce projektové dokumentace stavebního řešení zahrnovaly menší stavební úpravy, rozvod elektroinstalace, připojení nových umyvadel, zapojení propan-butanu ke kahanům pracovního stolu a digestoře.  Pro lepší přehled učitele informačních technologií jsme dle přání navrhli stupňovité pódium. Každá řada počítačových stolů tak bude o něco výše.  Modernizace se nevyhnula ani kabinetům, kde vzniklo příjemnější prostředí pro přípravu na výuku všech učitelů.

 • Přestavba skladovací haly a nové zpevněné plochy společnosti Solodoor - Sušice | 84 mil. Kč | DSP, DVZ, SP získáno za 3,5 měsíce

  Rekonstrukce většinou znamená jistý diskomfort. V tomto projektu šlo o efektivní využití staré vysoké skladovací haly. Vizí investora byl nárůst výrobních a skladovacích kapacit ve dvou variantách. Buď halu zbourat a vystavět novou, větší a logisticky přijatelnější anebo stávající halu opravit a vestavět další výrobní patro. Finančně přívětivější varianta pak z jednotlivých kalkulací nakonec vyšla varianta druhá. Bylo tedy navrženo nové výrobní vestavěné patro z ocelové nosné konstrukce. Při návrhu rozmístění nosných sloupů se nevycházelo pouze z ekonomických hledisek, ale i s ohledem na budoucí logistiku skladování. Pro obslužnost druhého výrobního patra bylo navrženo nové schodiště a nákladní výtah o přepravní užitné hmotnosti 5 tun. Ve druhém patře bylo také vystavěno zázemí pro zaměstnance splňující hygienické předpisy. Obslužné konstrukce střechy byly upraveny v souladu z požadavky oblastního inspektorátu práce a celý objekt byl dovybaven elektronickou požární signalizací a dvěma únikovými schodišti pro splnění požadavků PBŘ. Celý objekt bylo nutné ještě opravit. Došlo tedy na změnu počtu a velikosti oken, která se přizpůsobila novým provozním podmínkám. Byla navržena nová podlahová konstrukce a celý obvodový a střešní plášť byl zateplen kompaktním zateplovacím systémem. V rámci projektu byly navrženy všechny doplňující profese TZB a i nové zpevněné plochy v rámci areálu, včetně nakládání s dešťovými vodami.

 • Adaptace staré továrny na kuchyňské studio, ateliér a fit centrum - Hradec Králové | 6 mil. Kč | interiérová studie

  Staré a dlouhodobě nepronajímatelné prostory v rámci bývalého výrobního areálu Tesla v Hradci Králové. Naše projekční kancelář byla oslovena na zpracování studie změny vnitřních dispozic na kuchyňské studio pro kurzy vaření, ateliér a fitcentrum včetně všech zázemí, které tyto prostory vyžadují. V rámci kuchyňského studia a ateliéru došlo k návrhu přestavět bývalé pánské a dámské šatny. Rozhodnutí na tyto prostory padlo zejména z důvodu velkého světlíku ve stropě, který velice dobře pomáhal utvářet budoucí atmosféru jednotlivých prostorů. Pro fitcentrum bylo nalezen prostor ve výrobní části, ve kterých byla již umístěna administrativní galerie v patře. Bylo navrženo, že ve spodní části budou umístěny cvičící stroje společně s recepcí a v patře dojde k přestavbě galerie na šatny se sprchami společně s technickým zázemím. Opět byl ponechám velký prosvětlovací světlík ve střeše.

 • Regenerace brownfiledu na výrobní areál společnosti EVROmat - Ústí nad Labem | 30 mil. Kč | DVZ

  Velký výrobní areál = velký potenciál. Ale co když je Váš areál rozčleněn pomocí několika menších rozpadajících se budov. V takovém areálu je potenciál pořád, jen k jeho probuzení je potřeba větší úsilí. V tomto projektu byla zvolena cesta v kompletní demolici většiny stávajících zchátralých objektů, které vytvořili nové místo pro dvoulodní skladovací a výrobní halu. Hala byla navržena jako ocelová s jeřábovými drahami a plynovodním vytápěním. V  projektu také došlo na opravu jednoho ze stávajících objektů a na jeho přestavbu na výrobní prostory. V rámci objektu a zejména v místě po zdemolovaných objektech byly navrženy nové zpevněné plochy včetně jejich odkanalizování. V projektu byly řešeny i přípojky na inženýrské sítě v rámci výrobního areálu. Po vydání stavebního povolení, přehodnotil investor situaci a došlo na dílčí změny v projektové dokumentaci, které byly úspěšně zapracovány. Poté bylo získáno povolení z místního stavebního úřadu na změnu stavby před dokončením. Na veškeré stavební práce byly zhotoveny projekční rozpočty a celá dokumentace byla připravena do fáze pro výběr zhotovitele.